INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

Praktyka Lekarska Justyna Kuc-Gratel

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Justyna Kuc-Gratel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska Justyna Kuc-Gratel z siedzibą w Rybniku (44-200), ul. Poniatowskiego 1, NIP: 6551903468 (dalej: Administrator).
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator zapewnia, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, że dane osobowe:
 • są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty, 
 • zbierane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne (,,minimalizacja danych”),
 • prawidłowe i w razie potrzeby na bieżąco uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (,,integralność i poufność”).
 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana przedstawiciela ustawowego/opiekuna.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane o zdrowiu, inne dane medyczne, wywiad, diagnoza, leczenie, zaświadczenia, informacje o zwolnieniach lekarskich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy, diagnozy medycznej, leczenia – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO,
 • odpowiadania na Pani/Pana żądania i ich realizacji, realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;
 • 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 • 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w odniesieniu do realizacji żądań osób, których dane dotyczą – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający prawidłową realizację takich żądań, nie dłużej niż przez rok od realizacji żądania w zakresie niezbędnym, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych lub jest to konieczne ze względu na ewentualne roszczenia

Okres przetwarzania danych osobowych może też wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania danych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług i/lub nawiązania kontaktu.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi i inne podmioty wspierające prowadzoną Praktykę Lekarską w organizacji pracy,  obsłudze korespondencji, świadczące usługi doradcze/prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, organy i inne instytucje prawne uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa, na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl
 6. Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem lub pod adresem e-mail justyna.kuc.gratel@gmail.com


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Praktyka Lekarska Justyna Kuc-Gratel

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Justyna Kuc-Gratel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska Justyna Kuc-Gratel z siedzibą w Rybniku (44-200), ul. Poniatowskiego 1, NIP: 6551903468 (dalej: Administrator).
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator zapewnia, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, że dane osobowe:
 • są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty, 
 • zbierane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne (,,minimalizacja danych”),
 • prawidłowe i w razie potrzeby na bieżąco uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (,,integralność i poufność”).
 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, z powszechnie dostępnych źródeł (publicznych rejestrów) lub od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy (w razie działania jako jego przedstawiciel).
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych, inne dane przekazane Administratorowi w związku ze współpracą lub kontaktem.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania umowy, prowadzenia bieżącej komunikacji związanej bezpośrednio z umową – podstawą prawną ww. przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy i ma zastosowanie w sytuacji, gdy jesteś stroną umowy,
 • zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, prowadzenia innej bieżącej komunikacji i korespondencji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną ww. przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • odpowiadania na żądania i ich realizacji, realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora jest następujący:
 • dane osobowe zebrane w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy zgodnie z przepisami prawa,
 • dane osobowe przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora – będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu (przykładowo: przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie i prowadzenia dalszej korespondencji w temacie) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie to niezbędne na wypadek potencjalnych roszczeń,
 • okres przetwarzania danych osobowych może też wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania danych,
 • w odniesieniu do realizacji żądań osób, których dane dotyczą – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający prawidłową realizację takich żądań, nie dłużej niż przez rok od realizacji żądania w zakresie niezbędnym, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych lub jest to konieczne ze względu na ewentualne roszczenia,
 • gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – dane będą przetwarzane przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń, odpowiednich dla danej sprawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (co do zasady przez okres sześciu lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez trzy lata).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług i/lub nawiązania kontaktu.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi i inne podmioty wspierające prowadzoną Praktykę Lekarską w organizacji pracy,  obsłudze korespondencji, świadczące usługi doradcze/prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, organy i inne instytucje prawne uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa, na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl
 6. Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem lub pod adresem e-mail justyna.kuc.gratel@gmail.com